Ir arriba
Revista Liceo Franciscano
Búsqueda de artículos

Número/s: 220

Liceo Franciscano

A renda de Santa Locaia e Pasadán na Idade Media

Vaquero Díaz, Mª Beatriz

Referencias/Bibliografía

Resumo

Neste artigo estúdase a orixe, formación, extensión territorial, posesións e xestión da Renda de Santa Locaia e Pasadán. Nela reúnense os bens que o cabido auriense posúe no couto do mesmo nome, situado na antiga parroquia da Touza, nas actuais freguesías de Mesón de Calvos e A Touza, ás que ao longo da Idade Media se unen diversas posesións nas freguesías de Soutomaior, Torán, Proente, Foramontaos, A Merca, Folgoso e Queiroás, nos actuais concellos ourensáns de Taboadela, A Merca e Allariz. A súa xestión realizábase mediante contratos de arrendamento reservados, salvo no caso do rexedor Lois González das Tendas, para os beneficiados capitulares que se convertían así en rendeiros, despois de participar na puxa que se organizaba para outorgar a renda ao mellor postor. Entre as súas obrigas estaba participar no outorgamento dos contratos de foro que permitían a explotación das propiedades, controlar que se manteñan en bo estado e cobrar as rendas que estas producen e entregar ao cabido a parte que lle corresponde.

Palabras chave: Santa Locaia e Pasadán, renda, cabido, catedral, Ourense

Abstract

This article studies the origin, formation, territorial extension, possessions and management of the income of Santa Locaia and Pasadán. it gathers the patrimonial assets that the cabildo of Ourense possesses in the territory of the same name, located in the old A Touza parish, in the current parishes of Mesón de Calvos and A Touza, which, throughout the Middle Ages fuse various possessions in the parishes of Soutomaior, Torán, Proente, Foramontaos, A Merca, Folgoso and Queiroás, in the current municipalities from Ourense: Taboadela, A Merca and Allariz. It was managed through by reserved leases, except in the case of the alderman Lois Gonzalez de las Tiendas, for the beneficiaries? capitulars who thus became tenants, after participating in the bidding that was organized to grant the rent to the highest bidder. Among their obligations was to participate in the granting of forum contracts that allowed the exploitation of the properties, to control that they remained in good condition, to collect the income they produce and to deliver the corresponding part to the cabildo

Keywords: Santa Locaia e Pasadán, income, cathedral chapter, Ourense

BIBLIOGRAFÍA

DURO PEÑA, E., ?Las antiguas dignidades de la Catedral de Orense?, Anuario de Estudios Medievales, Nº. 1 (1964), pp. 289-330.
DURO PEÑA, E., Catálogo de los documentos privados en pergamino del Archivo de la Catedral de Orense (888-1554), Instituto de Estudios Orensanos ?Padre Feijóo?, Ourense, 1973.
ENJO BABÍO, M.A., Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense (siglo XIV). Estudio introductorio y transcripción, 2 vols., Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, CSIC-Xunta de Galicia, 2018.
GORDÍN VELEIRO, A.M., Minutarios notariais de Rodrigo Afonso, Gonzalo Oureiro e Pedro Sánchez de Baeza (Ourense, s. XV), Tese de Doutoramento inédita, Ourense, 2016.
LÓPEZ MARTÍNEZ, A., Minutarios notariales de Estevo Pérez (Ourense, siglo XIV), 2 vols., Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, CSIC-Xunta de Galicia, 2020.
LOSADA MELÉNDEZ, M.J., Libros de notas de Juan de Ramuín (Ourense, s. XV), Tese de Doutoramento inédita, Ourense, 2016.
PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., ?La diócesis de Orense: de la reforma gregoriana al Concilio de Trento?, en Historia de la diócesis españolas, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002, pp. 395-468.
SITGA-IDEG, Información Xeográfica de Galicia, Xunta de Galicia, https://mapas.xunta.es/visores/basico/ [Consulta 18/10/2018].
VAQUERO DÍAZ, M.B., Libro das posesións do Cabido Catedral de Ourense (1453). Edición, transcrición e índices, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 2005.
VAQUERO DÍAZ, M.B. e PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense, I (888-1230), Centro de Estudios e Investigación ?San Isidoro?-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano, León, 2010.
VAQUERO DÍAZ, M.B. e PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense, II (1231-1300), Centro de Estudios e Investigación ?San Isidoro?-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano, León, 2010.

Examinar revistas

Depósito Legal: C755-2003
ISSN: 0211-4011
e-ISSN: 2530-917X
CIRC: C

Visitar web
Editorial Eco Franciscano
Provincia Franciscana de Santiago

LICEO FRANCISCANO

Somos una revista de estudios e investigación, de carácter semestral y fundada en 1930, cuyo objetivo principal es divulgar investigaciones en el ámbito de las ciencias humanas y religiosas.

CONTACTO

  • Campillo de San Francisco, 3 - 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Teléfono: (+34) 981 58 16 00 extensión 375
  • E-mail: contacto@liceofranciscano.es

Copyright © 2017 Liceo Franciscano - Todos los derechos reservados | Privado - Política de protección de datos - Cookies  //  Web realizada por Ikono.es

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, se acepta el uso que hacemos de las cookies. ACEPTAR  pulsar aquí para más información.